Хөрвөх хөтөлбөр болон үндсэн хөтөлбөрт элсэгчдийн анхааралд

I. БАГШ БОЛОВСРОЛЫН ХӨРВӨХ ХӨТӨЛБӨРТ ЭЛСЭХ

1.1 Багш бус  мэргэжлээс багшид хөрвөх

Элсэгчдэд тавих шаардлага:

 • Тухайн мэргэжлийн бакалаврын зэрэгтэй байх /физикчээс физикийн багшид, математикчаас математикийн багшид хөрвөх г.м/
 • Мэргэжлийн хичээлийн дүйцүүлсэн кредит нь мэргэжлийн хичээлийн нийт кредитийн 50%-иас дээш байх
 • Дүйцүүлсэн хичээлүүдийн голч дүн 2.5 болон түүнээс дээш байх

 1.2 Мэргэжлийн өөр чиглэлээр  багшаас багшид хөрвөх 

 Элсэгчдэд тавих шаардлага: 

 • Багш боловсролын бакалаврын зэрэгтэй
 • Дүйцүүлсэн хичээлүүдийн голч дүн 2.5 болон түүнээс дээш байх

II. БАГШ БОЛОВСРОЛЫН ҮНДСЭН ХӨТӨЛБӨРТ ШУУД ЭЛСЭХ

Элсэгчдэд тавих шаардлага: 

 • Бакалаврын зэрэгтэй
 • Дүйцүүлсэн хичээлүүдийн голч дүн 2.5 болон түүнээс дээш байх

Тодорхой чиглэл/мэргэжлээр хөрвөх хүсэлт гаргасан хүмүүсийн өргөдлийг улирал тус бүр эхлэхээс 10 хоногийн (15-25/VIII; 15-25/XII) өмнө жилд 2 удаа тухайн бүрэлдэхүүний сургуулийн Хөтөлбөрийн алба хүлээж авч бүртгэнэ. 

 БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

 1. Бакалаврын диплом /эх хувь болон баталгаажуулсан хуулбар/
 2. Иргэний үнэмлэхний баталгаажуулсан хуулбар
 3. Цээж зураг /3 хувь/
 4. Ажлын газрын тодорхойлолт
 5. Өргөдөл