Боловсрол судлалын тэнхим

Тус тэнхим нь 2009 онд Архангайн Багшийн коллежийн Боловсрол судлалын тэнхим нэртэйгээр сурган, сэтгэл судлалын 7 багш, нийгмийн ажилтны 4 багш нийт  11 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдсан түүхтэй. Одоогоор сурган, сэтгэл судлал, сургуулийн өмнөх боловсролын 5 багштайгаар сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагааг зохион байгууллаж байна.

Манай тэнхим нь нийгмийн ажилтны 270 орчим мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэж гаргасан бөгөөд 2013 оноос өргөжин сургуулийн өмнөх боловсролын багшийн анги нээн, одоогоор багш, сургуулийн өмнөх боловсролын ангийн 150 гаруй оюутантайгаар сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагааг явуулдаг ба багш, монгол хэл-уран зохиолын боловсрол, багш, бага ангийн боловсрол, багш, сургуулийн өмнөх боловсролын  ангиудад багш боловсролын суурь хичээлүүдийг багш, сургуулийн өмнөх боловсролын ангийн мэргэжлийн суурь, мэргэшүүлэх  хичээлүүдийг зааж байна.

Эрхэм зорилго:

  • Хүний хөгжлийг зөв удирдан хөтлөх, халамж үйлчилгээ үзүүлэх, чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Сургалтын төрөл

1. Бакалаврын  сургалт: 

  • Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол

2. Мэргэжил  дээшлүүлэх  сургалт

  • Бакалаврын эчнээ
  • Магистрын эчнээ
  • Хөрвөх сургалт
  • Захиалгат сургалт

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын тэргүүлэх чиглэл

Монгол  хүүхдийн хөгжил төлөвшил