Хөтөлбөрийн алба

МУБИС-ийн Архангайн Багшийн сургуулийн хөтөлбөрийн алба нь /ХА/ 2014 онд байгуулагдсан бөгөөд өмнө нь үйл ажиллагаа явуулж байсан Сургалт, судалгааны албанаас үндсэн чиг үүргийн хувьд дараах байдлаар онцлог юм. Үүнд:

  • Бүтэц бүрэлдэхүүний хувьд Сургалт судалгааны албаны дарга, ССА-ны мэргэжилтэн гэсэн бүрэлдэхүүнээс  Хөтөлбөрийн албаны дарга, Бакалаврын өдрийн анги хариуцсан мэргэжилтэн, Төгсөлтийн дараах сургалт хариуцсан мэргэжилтэн мөн оюутны албаны мэргэжилтэн гэсэн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.
  • Сургалтын удирдлага, мэдээллийн системд шилжсэн
  • Оюутнууд хөтөлбөр болон багшийг сонгож, хичээлийн хуваариа зохиодог болсон
  • Кредит системд бүрэн шилжсэн
  • Хөтөлбөрийн нэгдсэн алба болон бүрэлдэхүүн сургуулиудын хөтөлбөрийн албатай хамтран ажилладаг болсон.
  • Оюутны хөгжлийн алба, оюутан хариуцсан зохион байгуулагтай болсон

МУБИС-ийн сургалтын удирдлага, мэдээллийн систем нь Хөтөлбөрийн нэгдсэн алба, бүрэлдэхүүн сургуулиудын хөтөлбөрийн алба, Оюутны хөгжлийн албаны албан хэрэгцээнд  lms.surgalt.mn, багш нарын үйл ажиллагаанд teacherweb.surgalt.mn,buteel.surgalt.mn,оюутанд зориулсан student.surgalt.mn бакалавр, магистрантур, сургалтад элсэгчдэд зориулсан burtgel.surgalt.mn зайн сургалт, цахим тест онлайн хичээлд зориулсан elearning.surgalt.mn веб хуудастай. Хөтөлбөрийн алба нь сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, багш нарын сургалтын цагийн ачааллыг тооцох, тогтоох, үнэлэх, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих, оюутны хичээл сонголт болон түүнтэй холбоотой мэдээ, баримтыг бүрдүүлэх, хичээл сонгохтой холбогдон үүссэн асуудлыг шийдэж, хичээлийн хуваарийu хийх, оюутны суралцахуйн үйл ажиллагааг дэмжих орчин бүрдүүлэх зэрэг сургуулийн дотоод журамд заасан үндсэн чиг үүргийн дагуу ажиллаж байна.